ماگدا - چرا منو دید می زَنی؟

 

تُومِک - چون دوستت دارم، راست می گم.

 

ماگدا - چی می خوای؟

 

تومک - نمیدونم.

 

ماگدا - می خوای منو ببوسی؟

 

تومک - نه

 

ماگدا - می خوای با من بخوابی و عشق بازی کنی؟

 

تومک - نه

 

ماگدا - می خوای با من سفر کنی؟ بِریم به مازُوریا یا بُوداپست؟

 

تومک - نه

 

ماگدا - پس چی می خواهی؟

 

تومک - هیــچی

 

ماگدا - هیچی؟

 

تومک - هیـچی

 

 

 

* کریستف کیشلوفسکی

 

فیلمی کوتاه درباره عشق/A Short Film About Love

 

شاهکاری کنار دیگر آثار ارزشمند کریستف کیشلوفسکی.